همه پست های admin

وکیوم فرمینگ چیست؟ وکیوم فرمینگ به شاخه ای از ترموفرمینگ گفته میشود که در آن بوسیله گرما بصورت مستقیم یا القایی انواع ورقها پلیمری از قبیل PVC’PET’HP’ABS’PPو غیره را فرم دهی و با وکیوم یا تخلیه هوای بین ورق و قالب ورق را به شکل قالب مورد نظر در میآورند .